Composition
 • Smt. Gitanjali Mukhopadhyay
 • Smt. Suparna Bhattacharyya
 • Smt. Tuhin Roy (Convener)
 • Smt. Mrityunjoy Datta
 • Smt. Biplab Chakraborty
 • Smt. Shatarupa Dey Neogi
 • Smt. Salma Khatun
 • Smt. Vivek Shaw
 • Smt. Arjun Biswas
 • Smt. Shailendra Mani Pradhan
 • Smt. Oindrila Chakraborty
 • Smt. Suchismita Sinha
 • Smt. Prija Saha