Composition
 • Dr. Chaitali Biswas
 • Smt. Sujata Roy
 • Dr. Kaberi Datta
 • Dr. Abhra Giri
 • Sri. Subhamoy Bhattacharya
 • Sri. Subrata Ghosh
 • Smt. Sanhita Ghosal Mukhopadhyay
 • Smt. Piyali Parta
 • Sri. Sajal Halder
 • Sri. Bidyut Jana
 • Sri. Pinaki Saha
 • Sri. Ratan Nandy
 • Sri. Anand Kumar Mishra
 • Smt. Uma Bhattacharya