Composition
 • Mr. Tamoghno Roy(Convener)
 • Dr. Enakshi Guru
 • Smt. Sujata Roy
 • Dr. Kaberi Datta
 • Sri. Subhamoy Bhattacharya
 • Sri. Subrata Ghosh
 • Smt. Sanhita Ghosal Mukhopadhyay
 • Dr. Abhra Giri
 • Mr. Avik Banerjee
 • Mr. Utpal Ghosh
 • Smt. Piyali Parta
 • Sri. Pinaki Saha
 • Sri. Ratan Nandy
 • Sri. Anand Kumar Mishra
 • Smt. Uma Bhattacharya